PAR ALGAS NODOKĻU GRĀMATIŅU.

Algas nodokļa grāmatiņa jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski ( arī, situācijā, ja esat RTU jau strādājuši, un ir bijis pārtraukums darba attiecībās), izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā. Informācijas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem un iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā apmērā.
Skat. pievienoto FAILU AR PAPILDU INFO!

PAR DARBA NESPĒJU.

Saskaņā ar RTU darba kārtības noteikumiem, par darba kavējumu saslimšanas gadījumā darbinieks darba devējam iesniedz prombūtni attaisnojošu dokumentu – darba nespējas lapu A. Darba nespējas gadījumā vai, atrodoties īslaicīgā prombūtnē, darbinieks nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams (vismaz trīs darba dienu laikā), par to paziņo tiešajam vadītājam. Ja tas nav iespējams, darbinieks par to paziņo citam darbiniekam, kurš informē prombūtnē esošā darbinieka tiešo vadītāju. Par darba kavējumu jānoformē attaisnojošs dokuments. RTU tiek gatavots rīkojums “skaitīt kā nestrādājošu”, ko personāla vadības sistēmā sagatavo lietvedis.
Lai gan darba nespējas lapā B nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par personas neierašanos darbā, darba nespējas lapu B arī jāuzrāda darba devējam un/vai struktūrvienības lietvedim, kas sagatavo personāla dokumentus, pirms iesniegšanas VSAA!
Nodarbinātajam nav tiesību vienlaikus saņemt slimības vai maternitātes pabalstu un darba ienākumus. Tāpēc, nosakot tiesības uz pabalstu, VSAA, pārbaudīs, vai pabalsta pieprasītājam darba nespējas periodā nav reģistrēti darba ienākumi.
Darbu savienošanas gadījumā, darba nespējas lapa jāiesniedz visiem darba devējiem!

Tāpat aizcinam iepazīties ar VID sagatavoto informatīvo materiālu par elektronisko algas nodokļu grāmatiņu.

Par izmaiņām darba nespējas lapu iesniegšanā nākamajā gadā jūs informēsim, kā arī aktuālā informācija tiks ievietota ORTUS, sadaļā darbinieki.


RTU MTAF Mehānikas institūts, 2016
1x5px.gif (53 bytes)